Навигация

Миграция

Издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденец в Република България

 Общи условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване

Продължителното пребиваване е разрешен срок за пребиваване в страната до 1 г.
Заявление за Разрешение за продължително пребиваване може да подаде всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и което притежава  виза-“Д” по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ.
На чужденец, който желае да се установи продължително в Република България на едно от основанията, посочени в чл. 24, чл. 24а, чл. 24б  и чл. 24в от ЗЧРБ, дипломатическите и консулските представителства на Република България издават виза за дългосрочно пребиваване(виза вид “D”). Визата дава право на чужденеца на многократно влизане в страната с право на пребиваване до 180дни.
Чужденец, който желае да продължи срока за пребиваването си в страната, трябва да поиска разрешение от органите на дирекция "Миграция" на МВР не по-късно от 14 дни преди изтичането на разрешения му срок.
При неспазване на срока се налага административно-наказателна санкция в размер до 500 лв..
За да получи разрешение за продължително пребиваване, чужденецът трябва да подаде лично заявление в териториалната служба за административен контрол на чужденците - Група “Миграция” при ОДМВР Хасково.
Такса за подаване на заявление е 10 лв..
Срок за разглеждане  на заявлението е до 14 дни.
За идаване на разрешение за продължително пребиваване, националният  документ за пътуване на чужденеца следва да е валиден не по-малко от 6 месеца считано от датата на подаване на заявлението.
Всички документи на чужд език, които се представят от чужденците за удостоверяване на факти и обстоятелства, трябва да бъдат преведени и легализирани по ред, определен с акт на Министерския съвет.
При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България се заплаща държавна такса по чл. 10, ал.1 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
1. до 6 месеца 200 лв.;
2. до 1 година 500 лв.;
Чужденците от български произход заплащат 5 на сто от таксите.
На чужденците получили право на продължително пребиваване се издават документи за пребиваване при условията и по реда на Закона за българските лични документи.

Необходими документи за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България.

- За чужденци, които желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Разрешение за работа издадено от Агенцията по заетостта /нотариално заверено копие/.

- За чужденци, които осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани поддържани за срока на пребиваването – първоначално искане:
1. Заявление по образец.
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Документ за осигурена издръжка , в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване – удостоверение от банкова институция за наличие на сметка;
6. Удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди подаване на заявлението;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Заверено копие на документ за данъчна регистрация/БУЛСТАТ от НAП
9. Удостоверение за наетите по трудови правоотношения български граждани от осигурител чуждестранно лице, издадено от НАП;
10. Обобщена справка за работодател за период, издадена от НАП.
11. Справка за актуално състояние за всички действащи трудови договори, издадена от НАП.
12. Удостоверение за наличието или липсата на задължения на търговеца, издадено от НАП.
13. Здравна застраховка или документ за платени здравни осигуровки.

При следващо искане:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Документ за осигурена издръжка , в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване – удостоверение от банкова институция за наличие на сметка;
6. Удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди подаване на заявлението;
7. Удостоверение за наличието или липсата на задължения на търговеца, издадено от НАП.
8. Удостоверение за декларирани финансови резултати и платени данъци
9. Удостоверение за наетите по трудови правоотношения български граждани от осигурител чуждестранно лице, издадено от НАП;
10. Обобщена справка за работодател за период, издадена от НАП. (от датата на предходното разрешение)
11. Справка за актуално състояние за всички действащи трудови договори, издадена от НАП.
12. Копия на трудовите договори
13.Здравна застраховка или документ за платени здравни осигуровки.

- За чужденци, които са приети на редовно обучение в лицензирани учебни заведения:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Документ за осигурена издръжка – удостоверение от банкова институция за наличие на сметка - /не важи за чужденци от българска народност/.
6. Документ, че лицето е прието на редовно обучение от МОН и съответното училище /нотариално заверено копие/;
7. Здравна застраховка или документ за платени здравни осигуровки.

- За чужденци, които са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България.
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Документ от компетентен орган доказващ, че ще пребивава по силата на международен договор или самият договор.
9. За чужденци от Корпуса на мира – Споразумение между правителствата на САЩ и РБ от ДВ, както и Договор между училището (или общината) където ще работи чужденеца.

- За чужденци, които имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване или са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец:
 - имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване :
Документи за съответното основание.
 - са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7.Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Документ за граждански брак / ако брака е сключен в чужбина – необходим е апостил, превод и легализация/.
9. Удостоверение от службите за административен контрол за разрешено постоянно пребиваване на съответния съпруг/а
10. Декларация за съвместно съжителство – по смисъла чл. 26, ал.3 от Закона за чужденците в РБ – пред нотариус.

- За чужденци, които са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7.Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
6. Сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в БТПП. !!!! – Валидност максимум 1 /един месец/.
7. Заверено копие на БУЛСТАТ.

- За чужденци, които са финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7.Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Официален документ за раждане на низходящия – ако е чужд гражданин – превод и легализация;
9. Ако имената в акта за раждане са различни с тези по паспорта – декларация за идентичност на имената - нотариално заверена.

- За чужденци, които са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение и разполагат с финансови средства за лечение и издръжка:
1. Молба по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7.Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Удостоверение от лечебното заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване /нотариално заверено копие/

- За чужденци, които са кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и имат акредитация в Република България:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7.Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Документ от МВнР за акредитация;

- За чужденци, които са пенсионно осигурени и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7.Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Документ от банка на РБ, че лицето има налична сметка за превеждане на съответните преводи.
9. Документ  от съответната държава, че лицето е пенсионно осигурено /превод и легализация/.

- За чужденци, които извършват дейност по Закона за насърчаване на инвестициите:
1.Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;
4. Документ за осигурено жилище - договор за наем, нотариален акт за собственост/ - нотариално заверен;
5. Удостоверение от МФ за извършена пряка инвестиция /нотариално заверено копие/.
6. Здравна застраховка или документ за платени здравни осигуровки.

- За чужденци, които са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7.Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Документ удостоверяващ принадлежност към семейството /акт за граждански брак. За деца – акт за раждане – превод и легализация;
9. За деца: Декларация от името на двамата родители, че са съгласни детето им да придобие съответния статут – пред нотариус или на гърба на молбата;
 - ако единият отсъства –декларация за съгласието му заверена в посолството на РБ, ако е пред нотариус в др. държава – с апостил, превод и легализация;
 - ако и двамата отсъстват – документите се подават от упълномощено от ТЯХ (двамата) лице – в този случай е необходимо пълномощно заверено пред нотариус, или в посолството на РБ в съответната страна.

- За чужденци, които са родители на чужденец или са във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 22, ал. 3:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7.Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
А/ Родител Удостоверение за раждане на чужденеца с продължително пребиваване.
Б/ Съжителстващ Декларация и други сведения за наличието на обстоятелствата по фактическото извънбрачно съжителство.

- За чужденци, които желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7.Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Копие на разрешението за извършване на дейност на свободна практика от МТСП /нотариално заверено /.

- За чужденци, които желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
 А/ Религиозна дейност
8. Удостоверение от Софийски градски съд за регистрация на религиозната институция.
9. Писмо от директора на дирекция “Вероизповедания” със списък на хората.
 Б/ За други
9. Удостоверение от Министерство на правосъдието за конкретното лице.

- За чужденци, които са получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Документ, издаден от компетентните органи, удостоверяващ предоставения статут на специална закрила.

- За чужденци, които са членове на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 6:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Документ удостоверяващ принадлежност към семейството – удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане / превод и легализация или актуален дубликат /.
9. Копие на документа за самоличност на българския гражданин.

По чл. 24а - За чужденци, които желаят да пребивават продължително на територията на Република България с цел извършване на дейност на свободна практика:
1. Заявление по образец;
2. Разрешение за извършване на дейност на свободна практика. Разрешенията за извършване на дейност на свободна практика се издават от органите на Министерството на труда и социалната политика.

По чл. 24б - За чужденци, които желаят да пребивават продължително на територията на Република България и са научни работници със сключено споразумение за прием с научноизследователска организация със седалище в Р.България за разработване на научноизследователски проет, включена в националния списък на организациите по смисъла на Директива 2005/71/ЕО на Съвета .
По чл. 24в - За чужденци, които са приети за редовно обучение във висше училище, ученици, приети в страната за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен или като стажанти без възнаграждение:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10, ал.2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Удостоверение за прием за обучение в Република България
 А/За студенти
  - доказателства  за платена такса за записване във ВУЗ
  - удостоверение относно цялостния процес на образование или документи за участие в програма за обмен на ЕС или двустранна програма за период минимум две години
 Б/За ученици
  - доказателства за участие в програма за ученически обмен
  - документи от организацията за уч. Обмен, гарантиращи покриване на разходите за съществуване, обучение, здраве и завръщане;
  - документи за приема на ученика за целия срок на пребиваването му от семейство, отговарящо на определените условия
  - нотариално заверена декларация за съгласие на родителите.
Компетентните органи, които вземат решение за предоставяне право на пребиваване, могат да изискват или да проверяват служебно и други документи и обстоятелства, свързани с правния статут на чужденеца.

 

По чл. 24и - Разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Единно разрешение за пребиваване и работа" могат да получат чужденци, които отговарят на условията за получаване на разрешение за работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта и които притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за пребиваване на друго основание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.

1. Заявление по образец;
2. Документ за платена държавна такса по чл. 10 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
3. Копие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;за сверявяне на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, в размер, не по-малък от МРЗ или мин. пенсия за срока на пребиваване на територията на Р.България
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът при първоначално подаване на заявлението.
8. Решение на органите на Министерството на труда и социалната политика за срок една година /нотариално заверено копие/.

 

Продължаване срока на пребиваване в Република България.

Чужденец, който желае да продължи срока за пребиваването си в Република България, трябва да поиска разрешение  от компетентните органи  по местоживеене не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България.


  Продължаване на срока за пребиваване в Република България на чужденец, влязъл в страната като транзитен пътник, се разрешава само при непредвидими или непреодолими обстоятелства или по хуманитарни причини.
За продължаване срока за пребиваване в Република България чужденец, влязъл в страната с валидна виза или с разрешение за краткосрочно пребиваване, или като транзитен пътник, представя редовен документ за задгранично пътуване в териториалната служба за административен контрол на чужденците и подава:
1. Молба по образец съгласно приложение №3 (получава се от службата)
2. Документи, съдържащи доказателства за причините, които налагат срокът за пребиваване в страната да бъде продължен
3. Документ за платена държавна такса по чл.10, ал.3 от Тарифа №4 в размер на 10 лв., които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
4. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в Република България
5. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденецът представя в териториалната служба за административен контрол на чужденците редовен документ за задгранично пътуване и подава:

1. Молба по образец съгласно приложение №3 /получава се от служба “Миграция”/
2. Документ за платена държавна такса по чл.10, ал.3 от Тарифа №4 в размер на 10 лв.
3. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната
4. Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.

Към молбата се прилагат документи, доказващи основанието за получаване на разрешение за продължително пребиваване, каквито се изискват според Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.
Молбите за продължаване на срока се разглеждат и решават в срок до 14 работни дни.